Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “PRZYWIĄZANIE”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy „Przywiązanie” działający pod adresem www.przywiazanie.szkola.pl/sklep, prowadzony jest  przez firmę “ZASM Michał Stypiński” (adres prowadzenia działalności: ul. Traugutta 142/27, 50-420 Wrocław), NIP: 611 245 57 08, Regon: 367268089.
 2. Definicje: a. Klient, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; b. Sklep Internetowy (Sklep), Sprzedający, Sprzedawca – serwis internetowy dostępny pod adresem www.przywiazanie.szkola.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia; c. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; d. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru; e. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.przywiazanie.szkola.pl/sklepf. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

§2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep “Przywiązanie” prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.przywiazanie.szkola.pl/sklep

 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar do wirtualnego koszyka. Przed wysłaniem Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia: a. wybranych przez Kupującego Towarów; b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów; c. kosztów i terminu dostawy; d. wybranej metody płatności; e. wybranego sposobu dostawy;
 6. Umowę uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 8. Czas realizacji Zamówienia wynosi odpowiednio: a. w przypadku Towaru dostępnego na magazynie przy płatności przelewem (przedpłata) max 2 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu; b. w przypadku braku dostępności Towaru (opcja “dostępny na zamówienie”) termin jest ustalany z Klientem indywidualnie;
 9. Towar zostaje wysłany do Kupującego po skompletowaniu Zamówienia. Przewidywany czas dostawy – max 2 dni robocze.
 10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 11. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane. Po otrzymaniu od Sprzedającego informacji o spodziewanym terminie dostawy, Klient może się zdecydować na wydłużenie czasu oczekiwania.
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§3. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Za zamówione Towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:a.gotówką przy odbiorze osobistym;b. “za pobraniem” – należność pobiera kurier lub płatne przy paczkomacie;c. przelewem bankowym na konto sklepu;

§4. ODBIÓR I DOSTAWA

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy: a. odbiór osobisty w siedzibie firmy (ul. Traugutta 142/27, 50-420 Wrocław); b. odbiór w paczkomacie (InPost); c. paczka kurierska (InPost); d. Paczka24 (Poczta Polska SA);
 2. Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy Towaru (w tym przypadku zaleca się wysłać do Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres: info@przywiazanie.szkola.pl).
 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zwracanego Towaru należy dołączyć Formularz Zwrotu ( dołączony do przesyłki ) i odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą na adres: ZASM Michał Stypiński ul. Traugutta 142/27 50-420 Wrocław
 2. W przypadku zwrotu przez Kupującego całego Zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ew. poniesionymi kosztami dostawy Towaru do Klienta. W przypadku rezygnacji tylko z części Zamówienia Sklep gwarantuje zwrot ceny Towaru.
 3. Zwrot należnej kwoty nastąpi na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób (np. przekaz pocztowy).
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§6. REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Jeżeli zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: ZASM Michał Stypiński ul. Traugutta 142/27 50-420 Wrocław
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Zaleca się również podanie numeru Zamówienia oraz adresu do korespondencji.
 4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy info@przywiazanie.szkola.pl, podając rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 6. Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Przywiązanie”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function is_shop() in /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/wp-content/themes/przywiazanie/footer.php:4 Stack trace: #0 /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/wp-includes/template.php(770): require_once() #1 /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/wp-includes/template.php(716): load_template() #2 /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/wp-includes/general-template.php(92): locate_template() #3 /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/wp-content/themes/przywiazanie/page-sidebar.php(21): get_footer() #4 /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/platne/se...') #5 /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #6 /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #7 {main} thr in /home/platne/serwer110624/public_html/przywiazanie.szkola.pl/wp-content/themes/przywiazanie/footer.php on line 4